Avatar

Zarządca

Zarządca

O

Nazwa użytkownika
Zarządca
Dołączył(a)
Wizyty
621
Ostatnia aktywność
Ranga
Zarzadca.pl
Punkty
398
Tytuł
ZARZADCA.PL
Nagrody Zarzadca.pl
8
 • Wzrost kosztów ogrzewania budynków gazem w 2022

  "Zakłady gazownictwa dostarczające gaz do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni nie zawierają umów z poszczególnymi odbiorcami w lokalach, dlatego nie mają danych co do liczby gospodarstw domowych w budynku i naliczenia opierają na tym co przekażą im zarządcy. Gdyby informacje były rzetelne, do kuriozalnych podwyżek by nie doszło. Teraz błędne naliczenia trzeba będzie korygować, jeżeli dojdzie do uchwalenia zapowiadanej przez ministra Sasina ustawy, spółki gazownicze dokonają tych korekt wstecz od stycznia począwszy i bez konieczności składania wniosków przez zarządców. "

  Więcej na ten temat w artykule: "Gigantyczne podwyżki cen gazu we wspólnotach mieszkaniowych"
  Artykuł na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny
  https://zarzadca.pl/artykuly/gigantyczne-podwyzki-cen-gazu-we-wspolnotach-mieszkaniowych
 • Faktura za okres deweloperski

  Klauzula zobowiązująca nabywcę do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej jest klauzulą niedozwoloną. Nabywca jest bowiem jedynie posiadaczem, nie przysługuje mu prawo własności, nie może podejmować decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej, dlatego też nie może być obciążany przez dewelopera kosztami, na które nie ma wpływu. Nabywca nie jest najemcą lokalu, takie obciążenie to dodatkowe i nienależne przysporzenie dla dewelopera. To klauzula niedozwolona, brak podstaw do zapłaty. Tego typu zapis został wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych. Proszę się zapoznać z fragmentem uzasadnienia wyroku:

  "Zatem zgodnie ze wspomnianym przepisem wydatki związane z otrzymaniem lokalu ponosi tylko i wyłączenie
  właściciel lokalu, a nie jego posiadacz. W ocenie Sądu nie można zatem uznać za zgodne z zasadami współżycia
  społecznego przerzucenie tych kosztów na osobę, która nie jest właścicielem lokalu, a tym samym członkiem wspólnoty
  mieszkaniowej, ma obowiązek pokrywania wydatków związanych z lokalem, ale nie ma prawa np.: głosowania w
  sprawach związanych z ustalaniem przez wspólnotę wysokości tych wydatków. Ponadto, gdyby wspomnianego zapisu
  w umowie nie było, wówczas sytuacja konsumenta byłaby dużo korzystniejsza, gdyż ponosiłby wydatki dopiero od
  momentu stania się właścicielem lokalu. Dodatkowo, takie rozwiązanie może skutkować tym, iż pozwany mając świadomość, że konsument ponosi koszty utrzymania lokalu od chwili jego wydania może nie mieć dostatecznie dobrego argumentu ekonomicznego do szybkiego przeniesienia własności lokalu.Jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami, narusza równowagę stron na niekorzyść konsumenta i narusza również rażąco jego interesy, w tym wypadku głównie ekonomiczne.
  Konsument, na podstawie powyższej klauzuli jest bowiem zobowiązany ponieść koszty, których nie musiałby uiszczać
  na podstawie przepisów prawa, w ten sposób uszczuplony zostaje jego majątek. Takie samo stanowisko zajął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Raporcie ze stycznia 2014 roku
  „Konsument na rynku deweloperskim” (str. 73-74). Z tych względów na mocy art. 3851 § 1 w zw. z art. 3853 pkt 9 k.c. uznano powyższe postanowienie za niedozwolone postanowienie umowne

 • Faktura za okres deweloperski

  Złożyć oświadczenie o braku podstaw, deweloper może wystąpić do sądu o zapłatę, wtedy trzeba będzie prowadzic proces. Można też zapłacić dla świętego spokoju. Na gruncie prawnym roszczenie o zapłatę dewelopera jest bezzasadne, ponieważ to ten deweloper jako właściciel lokali niewyodrębnionych dzierżył udziały w nieruchomości wspólnej. Wskazana klauzula jest abuzywna i nie wiąże. Należałoby rozpatrzyć zatem te sprawę w taki sposób, jakby tej klauzuli w zakresie dotyczącym udziałów w nieruchomości wspólnej nie było.
  Czy uważa Pan, że deweloper może obciążać nabywcę kosztami utrzymania osiedla na etapie sprzedaży lokali? Idąc takim tokiem rozumowania, to pownien Pan pokryć koszty uszkodzonych latarni, czy bramy garażowej, albo zapłacić za doposażenie obiektu.
 • Zakup mieszkania wraz murowanym garażem przed blokiem wspólnoty,opłaty?

  Jaki jest stan prawny nieruchomości, na której znajduje się garaż? Czy, skoro został wykupiony, to urządzono dla niego księgę wieczystą? Innymi słowy: kto jest właścicielem gruntu, na którym stoi ten garaż? W jaki sposób nastąpiło przeniesienie własności tego garażu, czy był odrębny akt notarialny na garaż?
 • Suma udziałów w nieruchomości wspólnej

  Udział to stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do powierzchni użytkowej budynku, np.: metraż mieszkania: 50 m2, w budynku znajduje się 7 takich mieszkań, przy czym brak jest pomieszczeń przynależnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi zatem 350 m2 (50 m2 X 7). Udział właściciela to 0,02 (50/750).

  Proszę o podanie jaki ma Pan udział w nieruchomości oraz metraż lokalu.