Jak zaskarżyć czynność przekraczającą czynności zarządu zwykłego podjęte bez uchwały właścicieli

Krzysztof_cwiklaKrzysztof_cwikla Użytkownik
Zarząd bez wiedzy pozostałych właścicieli z funduszu remontowego wypłacił wykonawcy docieplenia kwotę 9.911zł . Wykonawca jako powód dochodzenia tych pieniędzy podał odszkodowanie za poniesione straty spowodowane postojem nie z jego winy ( Sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu biegu uchwały )
Jak Właściciele mogą dochodzić swoich praw. Czynność wypłaty tych pieniędzy jest czynnością przekraczającą czynności zarządu zwykłego, a brak w tej sprawie uchwały właścicieli powoduje że nie możemy dokonać zaskarżenia uchwały .
Komentarz edytowany Krzysztof_cwikla

Komentarze

 • Opcje
  MirekLMirekL Użytkownik
  A Ty dalej się wyglupiasz? Gdzie to wyczytaleś, że wyplata tych pieniędzy przekracza czynność zz????
  <<<<( Sąd wydał postanie o wstrzymaniu biegu uchwały )>>>>>> Jakiej uchwały? W jakim trybie? Nudzisz się ???
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Czy uchwała w sprawie wypłaty tych środków została wstrzymana? Roszczenie odszkodowawcze można realizować na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego, ale pod warunkiem uchylenia tej uchwały przez sąd. Poza tym nie rozumiem w jakim celu doszłoby do jej wstrzymania, skoro pieniądze już wypłacono.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II nbs51vajvcx9.png
 • Opcje
  Krzysztof_cwiklaKrzysztof_cwikla Użytkownik
  edytowano 2 września
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Czy uchwała w sprawie wypłaty tych środków została wstrzymana? Roszczenie odszkodowawcze można realizować na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego, ale pod warunkiem uchylenia tej uchwały przez sąd. Poza tym nie rozumiem w jakim celu doszłoby do jej wstrzymania, skoro pieniądze już wypłacono.

  Przepraszam znając sprawę uważałem że tyle informacji jakie podałem wystarczy do udzielenia mi pomocy , błędnie założyłem że podane fakty są wystarczające i oczwyiste. Wychodzi na to że taka informacja jest wystarczająca i oczywista dla mnie i właścicieli wspólnoty których to dotyczyło.
  Poniżej opis jak sprawa wygląda.
  Wspólnota podjęła uchwałę o dociepleniu budynku . Uchwała ta została zaskarżona . Ustawa o Własności Lokali mówi że samo zaskarżenie nie wstrzymuje biegu uchwały więc Wspólnota przystąpiła do jej realizacji. W trakcie realizacji (budowy docieplenia)Sąd na wniosek powoda wstrzymał bieg tej uchwały, a co za tym idzie również prace związane z realizacją uchwały.
  Wskutek ugody powoda i pozwanych sprawa została umorzona, a budowa docieplenia zakończona.
  Po zakończeniu wszelkich prac i ich rozliczeniu wykonawca docieplenia pismem do Zarządu Naszej Wspólnoty wniósł o odszkodowanie związane z wstrzymaniem biegu uchwały.
  Na zebraniu wspólnoty było omawiane to pismo i właściciele doszli do wniosków :
  - że nie wyrażają zgody na wypłatę tych pieniędzy ,
  - że wykonawca jak chce te pieniądze odzyskać niech pozwie wspólnotę ,
  - że tylko rozstrzygnięcie tej sprawy przez Sąd będzie dla Wspólnoty wiążące .

  W tym momencie zarząd oświadczył iż takie rozwiązanie jest nie możliwe. Okazało się że Zarząd z Funduszu Remontowego już wypłacił wykonawcy odszkodowanie w kwocie (9.911zł).

  Kilku właścicieli nie może się pogodzić z tą sytuacją i chce doprowadzić do odzyskania tych pieniędzy nie wiedzą tylko w jaki sposób mogą to uczynić , brak jest jakiejkolwiek uchwały którą ewentualnie można było zaskarżyć a fundusz został decyzją zarządu uszczuplony.
 • Opcje
  t66t66 Użytkownik
  Czy w umowie zawartej pomiędzy Wspólnotą, a wykonawcą prac dociepleniowych jest zapis o naliczeniu kar z tytułu wstrzymana przez Wspólnotę prac?
  Ostatecznie możecie w postępowaniu cywilnym (poszczególni właściciele) pozwać osoby z zarządu Wspólnoty o wydatkowanie dodatkowych pieniędzy bez uzyskania wcześniejszej zgody.
 • Opcje
  blazej#hblazej#h Użytkownik
  Krzysztof_cwikla napisał użytkownik: »
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Na zebraniu wspólnoty było omawiane to pismo i właściciele doszli do wniosków :
  - że nie wyrażają zgody na wypłatę tych pieniędzy ,
  - że wykonawca jak chce te pieniądze odzyskać niech pozwie wspólnotę ,
  - że tylko rozstrzygnięcie tej sprawy przez Sąd będzie dla Wspólnoty wiążące .
  Ta dzielnie wywalczona przez was wewnętrzna ugoda sądowa nie dotyczy w ogóle zobowiązań wykonawcy.
  Nie był przecież stroną tej ugody. A jednak staracie się żeby stał się ofiarą waszych sporów?

  Tak nie wygląda ryzyko gospodarcze ponoszone przez wykonawcę remontu w ramach prowadzenia jego działalności.
  W ten sposób przerzucacie własny bałagan we własnej wspólnocie na koszt wykonawcy.
  Róbcie tak dalej, a na pewno nikt nie zrobi wam remontu w przyszłości.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 3 września
  Zakładam, że uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie umowy z wykonawcą została podjęta, a właściciele znali koszty remontu i ustalenia w zakresie kar umownych i wyrazili na to zgodę. Jeżeli tak, to trudno tutaj mówić o tym, że zarząd naruszył prawo.

  Proszę zauważyć jeszcze, że to wstrzymanie wykonania uchwały doprowadziło do tej sytuacji - czyli do powstania szkody. Gdyby powództwo zostało oddalone - koszty z tym związane ponosiłby powód, ponieważ zabezpieczenie powództwa obarczone jest takim ryzykiem.
  Wspólnota mieszkaniowa wypłaciłaby wykonawcy, a potem mogłaby dochodzić roszczeń od właściciela, który złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa.

  Można też rozważyć kwestię ustaleń ugody, dlaczego wspólnota mieszkaniowa zakończyła w ten sposób postępowanie? Być może uchwała była wadliwa, zatem kto te uchwałę opracował? Zarząd? Jeżeli tak, to może zarząd powinien pokryć koszty?
  Komentarz edytowany Zarządca
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II nbs51vajvcx9.png
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Chyba nie otrzymasz skoro na zarzuty nie ma odpowiedzi.
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  Kiedyś zwróciliście mi uwagę, że źle odniosłam sie do wpisów Prezesa 13 vide Mirekl, ale czy naprawdę uważacie, że osoba ta podnosi rangę tego forum? Przecież tego nie da się czytać. My to wiemy, ale nowi użytkownicy nie i pewnie sądzą, że to norma.
 • Opcje
  dropsdrops Użytkownik
  gdzie jest wpis blazej_h, ten ostatni?
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Mój wpis wycięto. I bardzo słusznie, bo nie był merytoryczny.
  Może doczekaliśmy się na tym forum jakiegoś moderatora z prawdziwego znaczenia.
  Jeśli tak - to czas był najwyższy, żeby ten moderator się wreszcie objawił.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 8 września
  Odnośnie wstrzymania uchwały, to proszę zauważyć, że nawet gdy sąd przychyli się do wniosku, nie oznacza to jeszcze wygrania procesu, ponieważ do wydania zabezpieczenia wystarczy jedynie uprawdopodobnienie, czym innym jest natomiast udowodnienie okoliczności zawartych w pozwie.
  "Przepisy, aby możliwie jak najszerzej ochronić wierzyciela, dopuszczają możliwość zabezpieczenia powództwa.
  Kwestie te regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego i tak art. 730. § 1 k.p.c. stanowi, że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.Co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, a do jego udzielenia, zgodnie z brzmieniem art. art. 370 1 k.p.c wystarczy uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego,który istnieje gdy wierzyciel wykaże, iż brak zabezpieczenia uniemożliwiłby lub poważnie utrudnił wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia czy osiągnięcia celu postępowania."

  Więcej na ten temat w artykule: Zabezpieczenie roszczenia może słono kosztować

  na stronie czasopisma Zarządca.pl
  https://zarzadca.pl/artykuly/zabezpieczenie-roszczenia-moze-slono-kosztowac
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II nbs51vajvcx9.png
 • Opcje
  Krzysztof_cwiklaKrzysztof_cwikla Użytkownik
  edytowano 8 września
  Słuchajcie odpowiem ogólnie bilans energetyczny jego zakres jest zlecany przez wspólnotę. Docieplenie jego skuteczność jest zależna od zakresu prac jeżeli nie zostanie ocieplony w 100% to jego skuteczność z każdym takim defektem obniża tą skuteczność .
  W sprawie docieplenia Powód w skuteczny sposób udowodnił że zarząd zlecił wykonanie :
  - bilansu z pominięciem części strychu nad jego mieszkaniem, a prace docieplenia budynku ostatecznie wykonano z pominięciem jego mieszkania od strony strychu
  - bilansu bez uwzględnienia części wspólnych (piwnic) klatki schodowe .
  - . Uchwała właścicieli która wczesniej była podjęta upoważniła tylko do sporządzenia bilansu cieplnego, zebrania ofert ewentualnych wykonawców i zebranie ofert banków na ewentualne skredytowanie tych prac.
  - wydatkowanie pieniędzy na projekty bez wymaganej w takich sytuacjach uchwały na 3 miesiące przed podjęciem uchwały o dociepleniu w sytuacji kiedy to nie było jeszcze na tym etapie wiadome czy wspólnota podejmie się wykonania docieplenia .
  W sprawie ugody sprawa wyglądała w ten sposób. W trakcie rozprawy sąd wydał postanowienie o połączeniu dwóch spraw i prowadzeniu ich jako jednej . Powód złożył pozew o uznanie drugiej uchwał jako nieistniejącej z uwagi na sfałszowanie po przez dopisanie jednej dodatkowej czynności ( wymiana dwoje drzwi do piwnicy). Świadkowie obecni na zebraniu potwierdzili że czynność dopisana na uchwale wo gule nie była ujęta w projekcie uchwały jak też nie była omawiana w trakcie zebrania przed podjęciem tej uchwały ponadto dopisanie jej do uchwały spowodowała że czynność ta według głosowania uzyskała zgodę właścicieli na jej wykonanie gdyż cała uchwał miała ponad 60% udziałów . Tuż przed rozprawą już na sali sądowej Sędzia zwrócił się do pełnomocnika pozwanych słowami " Panie mecenasie czy ( tu pada zdrobnienie imienia świadka ) Basia będzie o przepraszam pani Barbara iksińska będzie dzisiaj na rozprawie."
  Po wykazaniu tych dowodów Sąd na zakończenie już poza protokołem zwrócił się do obecnych (z naciskiem na powoda) o wzięcie pod uwagę załatwienia całej sprawy ugodowo. W kontakcie z pełnomocnikiem powód podał swoje warunki pozwana nie składała żadnych warunków . Na drugiej rozprawie tuż przed wejściem na sale pełnomocnik oświadczył że zgadza się na podane warunki. Po tym oświadczeniu sprawy potoczyły się ekspresowo i w ciągu 10 minut od rozpoczęcia rozprawy strony opuściły Salę .
  W sprawie wstrzymania biegu uchwały powód wniósł o wstrzymanie biegu uchwały Sąd Okręgowy odrzucił wniosek odwołanie. Sąd wyższej instancji podtrzymał wniosek powoda i wstrzymał jej bieg.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  W dokumentacji nie ujęto pewnych pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, ponadto zarząd zlecił wykonanie prac - docieplenie budynku - bez uchwały właścicieli lokali. NA czym polegała zatem ugoda, którą uchwałę wstrzymano i co obecnie jest problemem?
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II nbs51vajvcx9.png
 • Opcje
  Krzysztof_cwiklaKrzysztof_cwikla Użytkownik
  edytowano 9 września
  MirekL to właśnie TY jesteś niereformowalny i dla tego w większości przypadków Twoje jak ja to nazywam wypociny są wycinane . Zakładasz klapki na oczy i nawet o milimetr nie zbaczasz z jedynie słusznie (oczywiście Twoim zdaniem) obranej drogi. Myślę że masz wiedze ale nie potrafisz się nią podzielić. Twoja taktyka to atak, stały atak bez względu na straty . Wiesz nazywasz mnie klonem KubyP, a ja nazywam takich ludzi jak Ty "Aniołem" z serialu Alternatywy 4. Włącz go sobie na playerze usiądź wygodnie w fotelu pooglądaj i pław się w swoim samouwielbieniu.
  Trochę mi Ciebie szkoda bo jak twierdzisz jesteś aniołem (jednoosobowy zarząd) masz swoją piaskownice (Twoja wspólnota) i w niej wiele różnych zabawek (właścicieli) Część z tych zabawek traktujesz po macoszemu i żalisz się, że inne zabawki (Twoje posty) ktoś Ci zabiera i na końcu dziwisz się że nikt nie chce się z tobą bawić . Potem rzutem na taśmę dochodzisz do wniosku "no to co idę do domu, no bo co ja tu tak sam będę robił"
  Tak jak powiedziałem szkoda mi Ciebie ale tak tylko trochę bo każdy z nas jest kowalem swojego losu .
  Komentarz edytowany Krzysztof_cwikla
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  No własnie. Każdy. Nawet Prezes.
  Ale ad meritum.
  Właśnie wątek tej ugody sprawił,m że Prezes nazwał ciebie klonem trolla. On jest super niejasny.

  Na czym do piernika polegała ta ugoda, skoro prace remontowe i tak ukończono, a wykonawca nadal czeka na pieniądze?
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Również nie do końca jest dla mnie jasne co było przedmiotem ugody.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II nbs51vajvcx9.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.