w jaki sposób wymusić na zarządcy historię rachunku bankowego?

Od 2019 roku zarządca nie rozliczył wspólnoty. Używa wykrętów, poprosiłem o historię rachunku, obiecał i nie dotrzymał. Wspólnota 8 mieszkaniowa, pozostali wspólnicy niezainteresowani tematem. Pozdrawiam, dziękuję, Jerzeda.

Najlepsza odpowiedź

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 26 stycznia Odpowiedź ✓
  Przepisy ustawy o własności lokali nie wskazują terminu, w którym zarząd winien udostępnić dokumentację do wglądu, obowiązuje tu przepis ogólny, tj. art. Art. 455 kodeksu cywilnego stanowiący, że "jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania."
  Obowiązek udostępnienia dokumentów wynika pośrednio z przepisów ustawy o własności lokali: tj. z treści art. 27 uwl, zgodnie z którym każdy właściciel ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, czy art. 29 uwl w zakresie dotyczącym prawa kontroli działalności zarządu lub zarządcy (któremu zarząd powierzono w trybie 18 uwl). "

  Więcej na ten temat w artykule: "Obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej – udzielanie odpowiedzi na pisma właścicieli lokali"
  na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
  https://zarzadca.pl/artykuly/obowiazki-zarzadu-wspolnoty-mieszkaniowej-udzielanie-odpowiedzi-na-pisma-wlascicieli-lokali

  Odpowiadając na postawione pytania: proszę wezwać zarząd wspólnoty mieszkaniowej na piśmie o udostępnienie wyciągów z rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej w terminie 14 dni (zwykle taki termin się wyznacza, a wynika on z orzecznictwa wskazującego jak rozumieć pojęcie "niezwłocznie").
  Należy udokumentować fakt doręczenia tego pisma, najlepiej złożyć pismo u zarządcy wspólnoty mieszkaniowej.

  Po bezskutecznym upływie terminu można złożyć pozew w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.
  W pozwie będzie Pani żądać zobowiązania zarządu wspólnoty mieszkaniowej do udostępnia następującej dokumentacji wspólnoty: .......(wymienić konkretnie o jaką dokumentację chodzi), trzeba wskazać w jakim terminie (np. 30 dni).

  Proszę przeczytać orzeczenie:
  https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151020150000503_I_C_001153_2014_Uz_2016-01-28_002  Komentarz edytowany Zarządca
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png

Odpowiedzi

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Zarządca ma obowiązek okazać dokumenty do wglądu na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali (" Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu"). Należy wyartykułować swoje żądanie na piśmie z powołaniem na ten przepis.

  Proszę zauważyć, że ukrywanie dokumentacji przed właścicielem jest czynem inkryminowanym, zgodnie bowiem z art. 276 kodeksu karnego, który w takim przypadku miałby zastosowanie:
  "Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

  Ponadto, zawsze można na drodze postępowania cywilnego wyegzekwować swoje prawo, np. w drodze powództwa o nakazanie okazania dokumentacji do wglądu.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Zarządca opowiada teraz bajki. O art. 276 kk to opowiadaj gimnazjalistom, a mnie wskaż przepis kc o nakazaniu okazania dokumentacji do wglądu.
 • Opcje
  Jak Zarządca ma ci wskazać przepis z kodeksu cywilnego o nakazaniu okazania, skoro przestępstwo ukrywania reguluje kodeks karny?

  Przecież gdyby te regulacje istniały równolegle w dwóch kodeksach, to funkcjonowałaby najczęściej we wzajemnej kolizji interpretacyjnej. Dlatego istnieje tylko jedna norma - sformułowana poprzez zakaz. A zakazy regulowane są generalnie w kodeksie karnym, panie Prezesie. Tak się składa.

  Podstawy teorii prawa się kłaniają.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Zapadają orzeczenia sądów uwzględniające powództwo o nakazanie przez sąd udostępnienia dokumentacji do wglądu.
  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 28 stycznia 2016 roku, sygn. akt: I C 1153/14:

  "Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie była zatem bezczynność zarządu wyżej wymienionej wspólnoty w zakresie realizacji wniosku powoda o udostępnienie mu dokumentów wspólnoty za poszczególne okresy, nadto udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania przez członka wspólnoty. Kwestię dostępu członka wspólnoty mieszkaniowej do dokumentów tej wspólnoty i jego prawa do informacji w zakresie działalności zarządu wspólnoty reguluje ustawa o własności lokali, która daje właścicielowi lokalu prawo wykonywania czynności kontrolnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 29 ust. 3 u.w.l. każdemu właścicielowi lokalu służy prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty. Stosownie do art. 27 u.w.l. każdy współwłaściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, co nie uchybia przepisom z art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy. "
  https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151020150000503_I_C_001153_2014_Uz_2016-01-28_002
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  jerzedajerzeda Użytkownik
  Bardzo dziękuję. W jaki sposób sformułować pismo do sądu? Gdzie mogę znaleźć wzór takiego pisma? Jakie załączniki są potrzebne? Czy muszę wcześniej wysyłać list z żądaniem do zarządcy? Jeżeli tak, to czy zarządca ma jakiś termin czy ja muszę go wskazać? Czy historia rachunku może się przedawnić? Tzn. jak długo banki przechowują takie dokumenty? Czy sąd (ewentualnie) nakaże zarządcy wydać historię czy bankowi? Czy sądy nakazują zwrot kosztów prawnika?
  Zdaję sprawę z mojego analfabetyzmu prawnego, niestety muszę czegoś próbować. Udało się skłonić jednego ze wspólników do zwołania zebrania, niestety, nikt nie przyszedł , nawet inicjator zebrania. Boję się że już jesteśmy głęboko......Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, pozdrawiam.
 • Opcje
  ure1972ure1972 Użytkownik
  Wezwać pisemnie do okazania uchwał, dokumentacji itp. Jak tego nie zrobi we wskazanym terminie rozważyć złożenie do sądu wniosku o powołanie zarządu przymusowego.
  Art. 26. 1. Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel lokalu może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.

  W mojej wspólnocie zarząd przez 10 lat z niczego się nie rozliczał. Działaj już teraz. Nie czekaj.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.