Zarządzanie drogą osiedlową

Dzień dobry!
Mam krótkie pytanie. Właściciele domów szeregowych są współwłaścicielami drogi dojazdowej w częściach ułamkowych: 1/26. Wszyscy podpisali "porozumienie", że drogą będą zarządzać na zasadach wspólnoty mieszkaniowej określonych w uwl. Moje pytanie: czy takie "porozumienie" odnosi jakikolwiek skutek prawny.
Pozdrawiam 🙂

Komentarze

 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Żadnego. Prawnie jest to hybryda dwóch rozwiązań ustawowych, która sama w sobie nie tylko jest pełna sprzeczności formalno-prawnych, co też nie sprawdza się też w praktyce.
  Skutek prawny jest - jest nim bałagan prawny. Ale bałagan prawny to jeszcze małe miki, ponieważ stosowanie zasad z uwol dla kondominium po prostu i zwyczajnie się nie sprawdzi. Nawet jeśli wszystkie 26 domków będzie to "porozumienie" honorowało.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 19 listopada
  Droga osiedlowa jest przedmiotem współwłasności, wspówłaściciele umówili się między sobą co do sposobu zarządzania.Przyjęcie modelu odmiennego od zasad wynikających z kodeksu cywilnego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego wymaga to zgody wszystkich współwłaścicieli. Ten nowy sposób zarządu należałoby ujawnić w księdze wieczystej macierzystej, dlatego konieczne byłoby zawarcie umowy w formie aktu notarialnego (porozumienie to umowa).
  Modyfikacje w zakresie sposobu zarządu są bez wątpienia możliwe w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, ponieważ modyfikacji nie podlegają przepisy bezwzględnie wiążące. Moim zdaniem podobnie będzie w przypadku modyfikacji zasad kodeksowych, tutaj też barierą są normy bezwzględnie wiążące. Pytanie, które to normy?

  Porozumienie wymagałoby formy aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej, oczywiście konieczne podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli.  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  abadaba7abadaba7 Użytkownik
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Moim zdaniem podobnie będzie w przypadku modyfikacji zasad kodeksowych, tutaj też barierą są normy bezwzględnie wiążące. Pytanie, które to normy?
  A czy nie jest tak, że w KC przepisy bezwzględnie obowiązujące opatrzone są zastrzeżeniem, że "inne postanowienia umowne są nieważne"?
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 19 listopada
  Nie, tak nie jest. Względnie obowiązujące to zwykle opatrzone zapisem: o ile strony nie postanowią inaczej.

  Proszę na tę sprawę spojrzeć z punktu widzenia osoby, która nabywa nieruchomość i udział w tej drodze, a nie była stroną umowy o sposobie zarządzania, pewne kwestie ma przecież zagwarantowane przez ustawę , a nawet i konstytucję. To własnie te sprawy zwykle są obwarowane przepisami bezwzględnie obowiązującymi.


  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  abadaba7abadaba7 Użytkownik
  Uprzejmie dziękuję za wszystkie informacje!
  Pozdrawiam! 🙂
 • Opcje
  abadaba7abadaba7 Użytkownik
  Jeszcze jedna wątpliwość, która mnie naszła.
  Rozumiem, że umowa o zarządzanie drogą, podpisana przez wszystkich współwłaścicieli, ale nie zawarta w formie aktu notarialnego z jednoczesnym wpisem do KW, będzie obowiązywać do momentu pierwszej zmiany współwłaściciela. Zastanawiam się jednak, czy zaistnienie takiej sytuacji jest równoznaczne z wygaśnięciem stosunku zobowiązaniowego również między resztą współwłaścicieli i - w konsekwencji - automatycznym powrotem do przepisów KC? Wydaje się to jedyne logiczne rozwiązanie....
 • Opcje
  blazej_hblazej_h Użytkownik
  Powiedziałbym inaczej. Umowa nie zawarta w formie aktu i nie powtórzona w nowej umowie zawrtej rówież droga notarianą, nie będzie wiążąca wobec nowego właściciela. Ale nadal będzie wiązać pozostałych 25 właścicieli.
  I powstaje ten bałagan, który sygnalizowałem.
  Twój wniosek nie jest logiczny. Jest sprzeczny zasadą swobody zawierania umów i swobody kształtowania stosunków pomiędzy podmiotami prawa.
 • Opcje
  abadaba7abadaba7 Użytkownik
  Miałem raczej na myśli taką wątpliwość, że skoro zawarcie umowy o sposobie zarządzania współwłasnością (zgodnie z KC) wychodzi poza zarząd zwykły i wymaga podpisów wszystkich 26 właścicieli, to czy odpadnięcie jednego z nich nie sprawia automatycznego wygaszenia prawa pozostałych 25 do zarządzania na podstawie zawartej umowy. W przeciwnym razie mamy przecież zupełnie kuriozalną sytuację, że 25 właścicieli pozostaje w reżimie umowy, a 1 w reżimie KC...
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 22 listopada
  "Należy wskazać, że zarówno na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, jak i ustawy o własności lokali wyróżnia się umowny zarząd nieruchomością wspólną oraz ustawowy zarząd nieruchomością wspólną. Przepisy obu powyższych aktów prawnych przewidują również możliwość zastosowania sądowego (przymusowego) zarządu nieruchomością wspólną.

  W odniesieniu do przepisów Kodeksu cywilnego możliwość umownego ustalenia zarządu nieruchomością wspólną wynika z tego, że przepisy art. 199-203 K.c. mają charakter dyspozytywny. Współwłaściciele nieruchomości mogą więc w umowie, zawartej w dowolnej formie, postanowić, że zarząd nieruchomością wspólną będzie sprawował w imieniu wszystkich właścicieli jeden z nich lub osoba trzecia. Mogą też określić rodzaj czynności prawnych i faktycznych, do których dokonania potrzebna będzie zgoda wszystkich lub większości właścicieli. Roszczenia współwłaścicieli wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej mogą być ujawnione w księdze wieczystej, przez co uzyskują one skuteczność względem praw powstałych po ich ujawnieniu. Dopuszczalne jest także, aby określenie sposobu zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej (np. nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową) nastąpiło już w umowie zbycia pierwszego udziału na rzecz właściciela domu jednorodzinnego. Ujawnienie roszczenia wynikającego ze sposobu zarządu lub korzystania z takiej nieruchomości w księdze wieczystej spowoduje, że uzyska ono skuteczność wobec nabywców kolejnych udziałów w nieruchomości, co oznacza, że każdy nowy nabywca zostanie związany ograniczeniami wynikającymi z wpisanych roszczeń."

  Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 7685 w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks cywilny w części dotyczącej przepisów o współwłasności, tj. księgi II, tytułu I, działu IV
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.