Najem okazjonalny: zgłoszenie umowy w urzędzie skarbowym

Pierwszy komentarz do artykułu: https://zarzadca.pl/artykuly/najem-okazjonalny-zgloszenie-umowy-w-urzedzie-skarbowym

Czy najemca musi odmalować ściany na zakończenie najmu?

Komentarze

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  O ile umowa najmu nie stanowi inaczej, to w myśl art. 675 § 1 k.c. w zw. z art. 6e ustawy o ochronie praw lokatorów, powstaje po stronie najemcy obowiązek zwrotu najętego lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym, niedopełnienie tego obowiązku stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Jeśli z kolei wyrządziło ono wynajmującemu szkodę, może on żądać z tego tytułu odszkodowania na zasadzie art. 471 k.c. Obowiązany jest on wówczas udowodnić jedynie powstanie z tej przyczyny szkody i jej wysokość. Samo już bowiem zwrócenie rzeczy (lokalu) najętej w stanie pogorszonym wykazuje niewykonanie przez najemcę przewidzianego w umowie najmu obowiązku zwrócenia rzeczy (lokalu) w stanie niepogorszonym, inaczej, niewykonanie umowy. Najemca może się uwolnić od obowiązku naprawienia szkody jedynie, gdy udowodni, że gorszy stan rzeczy (lokalu) usprawiedliwiony jest jego normalnym zużyciem i w związku z tym nie jest objęty odpowiedzialnością najemcy. W razie nieprzeprowadzenia tego dowodu, obciążają najemcę nieujawnione przyczyny, które spowodowały pogorszenie stanu rzeczy (lokalu) ( tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1999 r., I CKN 1304/98).
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Podpisałem aneks do umowy najmu. Czy w takiej sytuacji najemca powinien znowu iść do notariusza żeby złożyć oświadczenie?
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Aneks przedłuża obowiązywanie umowy, a zatem i oświadczenia, które tej umowy dotyczy.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.