Podział kosztów ciepła - koszty stałe i współczynniki wyrównawcze

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 868) wprowadza w art. 45a ust. 8 pkt. 3 pojęcie kosztów stałych dostawy ciepła na co i cw w zakresie rozliczeń kosztów zakupu ciepła:
8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:
1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:
a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
− wskazania ciepłomierzy,
− wskazania podzielników kosztów ogrzewania,
− kubaturę lub powierzchnię lokali – wyłącznie w przypadkach gdy zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania jest technicznie niewykonalne lub nieopłacalne,
b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;
2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w budynku wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:
a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
b) liczbę osób zamieszkałych w lokalu;
3) kosztów stałych dostawy ciepła:
a) na centralne ogrzewanie wraz z kosztami, o których mowa w pkt 1 lit. b, wykorzystując proporcjonalny udział w powierzchni lub kubaturze lokali,
b) na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wykorzystując liczbę lokali w budynku lub powierzchnię lokali.
Nasz budynek jest wyposażony we własny węzeł a w nim są jeden licznik energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i jeden licznik energii cieplnej na cele podgrzania wody. Lokale nie są wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania. Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są wg powierzchni lokali a koszty podgrzania wody wg wskazań indywidualnych wodomierzy wody ciepłej w lokalach na podstawie kosztu energii, którą wykorzystano do podgrzania wody proporcjonalnie do wskazania wodomierza.
Rozliczenie u nas od zawsze wygląda następująco:
c.o.:
zaliczki: x zł,
faktyczny koszt dla lokalu: łączny_koszt_energii_z_faktur_w_części_c.o. * 0,75 * powierzchnia_lokalu / suma_powierzchni_lokali = y zł (0,75 to waga bez części wspólnych ogrzewanych)
nadpłata/dopłata: y-x=z zł
c.w.:
zaliczki: x zł,
faktyczny koszt dla lokalu: łączny_koszt_energii_z_faktur_w_części_c.w. * zużycie_wody_ciepłel_lokalu / suma_zużycia_wody_ciepłej_we_wszystkich_lokalach = y zł
nadpłata/dopłata: y-x=z zł

Takie rozliczenie nie zawiera wyszczególnienia kosztów stałych. Jak domyślam się są to koszty związane z mocą zamówioną, przesyłem i stratami. Centralne ogrzewanie mamy rozliczane wyłącznie o powierzchnię, ale ciepłą wodę nie, dlatego tu jest moja wątpliwość. Punkt 3) b) mówi o rozliczeniu kosztów stałych w oparciu o liczbę lokali w budynku lub powierzchnię lokali, a my rozliczamy ciepłą wodę tylko na podstawie zużycia jako całość czyli koszty zmienne i stałe łącznie. Czy przedstawione rozliczenie jest zgodne z ustawą?

Współczynniki wyrównawcze - wspomina o nich art. 7 rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy (...):
§ 7. 1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie kosztów zakupu ciepła w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie.
Czy ten zapis oznacza wprost, że stosowanie współczynników jest obowiązkowe, jeśli rozliczenie odbywa się np. tylko metodą powierzchni?

Komentarze

  • Opcje
    blazej_hblazej_h Użytkownik
    1. Wyodrębnienie kosztów stałych tytułem podgrzania ciepłej wody jest najczyściej trudne lub niewykonalne. U was jest niewykonalne. Mógłbyś wprawdzie jakoś oszacować straty ciepła pod tym tytułem, ale to się mija raczej z celem całego rozliczenia. Tego się nie robi raczej, bo jak oszacować tutaj koszty stałe?
    2. Stosowanie współczynników nie jest obowiązkowe. Jest nawet bym powiedział nieczęsto praktykowane.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.