Pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu

Czy pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu może być kilkurazowe? Dotychczas na każde zebranie było u nas oddzielne pełnomocnictwo, a dzisiaj zapytano mnie, czy może być pełnomocnictwo na kilka zebrań. No i nie wiem, bo jeśli tak, to robić ksero do każdego zebrania, do dokumentacji z głosowania?

Komentarze

 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  BeataGłowacka napisał użytkownik: »
  Czy pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu może być kilkurazowe?
  Nie, nie może, bo każde zebranie jest ma inny program. Pełnomocnictwo winno być rodzajowe .
  Pełnomocnictwo rodzajowe - wzór
  Imię i nazwisko udzielającego pełnomocnictwa, a także pełnomocnika.
  Numery PESEL obu stron umowy.
  Numery i serie dokumentów tożsamości, np. dowodów osobistych.
  Określenie kompetencji, jakie będzie mieć pełnomocnik.


 • Opcje
  Dziękuję.
  Często zaś są sytuacje, gdy ktoś ma pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania i "załatwiania spraw" dotyczących mieszkania (członem wspólnoty jest w USA, pełnomocnik to ktoś z rodziny w PL) , poza jego zbyciem. Co w takiej sytuacji?
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  BeataGłowacka napisał użytkownik: »
  Dziękuję.
  Często zaś są sytuacje, gdy ktoś ma pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania i "załatwiania spraw" dotyczących mieszkania (członem wspólnoty jest w USA, pełnomocnik to ktoś z rodziny w PL) , poza jego zbyciem. Co w takiej sytuacji?
  Pełnomocnictwo ogólne nic nie jest warte w sądzie , sam się o tym przekonałem ....

 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  Dla dokonania czynności zwykłego zarządu wystarczy pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnictwo ogólne nie określa ani nie wyodrębnia czynności prawnych, do jakich pełnomocnik został umocowany. W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu – potrzebne jest pełnomocnictwo rodzajowe (art. 98 Kodeksu cywilnego).
 • Opcje
  Krak_hutaKrak_huta Użytkownik
  Witam.
  Czy pełnomocnictwo o treści (oryginalnej) jak niżej uprawnia do głosowania na uchwałami (art. 30 UWL) standardowo podejmowanym na zebraniu ogółu właścicieli (rocznym) oraz uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu (art. 22 UWL) oraz innymi np. zlecenia robót ?
  PEŁNOMOCNICTWO
  Miasto, dnia 28.10.2011 r.
  Ja, niżej podpisana Imię Nazwisko, zamieszkała w Miasto przy ul. Ulica Nr m Nr upoważniam mojego syna Imię Nazwisko, zamieszkałego w Miasto ul. Ulica Nr m Nr, legitymującego się dowodem osobistym Seria Numer wydanym przez Prez. Miasta Miasto do występowania na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej, do składania w moim imieniu wszelkich oświadczeń i podpisywania dokumentów.
  Pełnomocnictwo w formie kserokopii (oryginał pełnomocnikowi zaginął) zostało przekazane zarządowi w trakcie zebrania w 2023 r. z czego wynika że od wydania pełnomocnikowi w/w dowodu osobistego minęło więcej niż 10 lat więc musi posiadać już dowód z innym numerem a także od tego czasu zmienił adres zamieszkania.
  Czy te nieaktualne dane mają wpływ na ważność tego dokumentu?
  Pozdrawiam
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  edytowano 8 marca
  Krak_huta napisał użytkownik: »
  Pełnomocnictwo w formie kserokopii (oryginał pełnomocnikowi zaginął) zostało przekazane zarządowi w trakcie zebrania w 2023 r. z czego wynika że od wydania pełnomocnikowi w/w dowodu osobistego minęło więcej niż 10 lat więc musi posiadać już dowód z innym numerem a także od tego czasu zmienił adres zamieszkania.
  Czy te nieaktualne dane mają wpływ na ważność tego dokumentu?
  Pozdrawiam

  Po pierwsze:
  na każde zebranie WM przychodzi się z oryginałem pełnomocnictwa RODZAJOWEGO
  a nie ogólnego, które przytoczyłeś
  Po drugie
  Pełnomocnictwo rodzajowe winno mieć miej więcj taką treść : :smile:

  PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE

  Ja niżej podpisany ………………………………….……..…………………………. udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu
  …………………………………….……………….., legitymującej się dowodem osobistym o nr: ……………………… do reprezentowania mnie w sprawach przed Wspólnotą Mieszkaniową „..........................” w.......................... przy ul. ................................, w szczególności do uczestniczenia w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu ........................................... z prawem do głosowania nad uchwałami, również w trybie indywidualnego zbierania głosów, w szczególności, ale nie wyłącznie w przedmiocie przyjmowania sprawozdań finansowych i z działalności, udzielania absolutorium zarządowi i administratorowi, określania wysokości kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, kosztów eksploatacji lokali tworzących tę wspólnotę, zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej, określenia wysokości oraz zasad wnoszenia opłat na fundusz remontowy, wyboru składu zarządu.

  Nr PESEL. .....................................................................


  Nr dowodu osobistego. ................................................

  Właściciel lokalu ul. ............................ ……… / …………


  ......................................................................................
  (podpis czytelny właściciela lokalu)


 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Analizując treść powyższego wzoru pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami, to obejmuje ono swoim zakresem umocowanie do głosowania w sprawach ściśle w nim określonych, tj: w przedmiocie:
  - przyjmowania sprawozdań finansowych i z działalności,
  - -udzielania absolutorium zarządowi i administratorowi, określania wysokości kosztów zarządu nieruchomości wspólnej,
  - -kosztów eksploatacji lokali tworzących tę wspólnotę,
  - -zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej,
  - określenia wysokości, zasad wnoszenia opłat na fundusz remontowy,
  - wyboru składu zarządu.
  Te sprawy, których nie wyszczególniono w treści pełnomocnictwa, nie są objęte zakresem umocowania.

  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2021 roku, sygn. akt: I ACa 392/20:

  "Istota pełnomocnictwa rodzajowego polega na tym, iż określając rodzaj czynności oraz jej przedmiot mocodawca w chwili udzielania pełnomocnictwa ma świadomość, jakich konkretnie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem będzie ono dotyczyło. Odwołanie się do znanego porządku obrad, w którym określone zostały uchwały mające być przedmiotem głosowania, pozwala na ustalenie ich przedmiotu. "

  Kolejna kwestia, która moim zdaniem wymaga analizy, to brak uszczegółowienia czynności, do których miałby być umocowany pełnomocnik, np. umocowanie do zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej. Z treści pełnomocnictwa nie wynika ani wprost, ani przez odwołanie do innego dokumentu (np. projektu uchwały), na czym ta zmiana przeznaczenia miałaby polegać. W mojej ocenie, w niektórych sytuacjach, można byłoby przyjąć, iż mamy tu do czynienia z niedozwolonym omijaniem prawa.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  Zarządca napisał użytkownik: »
  .... moim zdaniem wymaga analizy, to brak uszczegółowienia czynności, do których miałby być umocowany pełnomocnik, np. umocowanie do zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej.
  W mojej ocenie, w niektórych sytuacjach, można byłoby przyjąć, iż mamy tu do czynienia z niedozwolonym omijaniem prawa.
  Jakim omijaniem prawa?

  Dobrze, że jest to tylko Wasza ocena . Treści tego pełnomocnictwa rodzajowego sprawdzał sąd rejonowy i w apelacji, nie wnosząc zastrzeżeń , dlatego je upubliczniłem.
  I o to chodzi, aby to było pełnomocnitwo rodzajowe, a nie OGÓLNE....

 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  edytowano 15 marca
  Sąd sprawdzał pod kątem zarzutów, ponadto w realiach danej sprawy kwestie ominięcia prawa widocznie nie miały znaczenia, np. głosowano nad uchwałą w sprawie wyboru członków zarządu, albo wysokości zaliczek, przy czym właściciel znał treść uchwały, ponieważ projekt został mu wcześniej dołączony. To nie oznacza wcale, że sąd uznał, że pełnomocnictwo nie jest wadliwe. Analizował je pod kątem zarzutów przecież.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Sąd sprawdzał pod kątem zarzutów, ponadto w realiach danej sprawy kwestie ominięcia prawa widocznie nie miały znaczenia, np. głosowano nad uchwałą w sprawie wyboru członków zarządu, albo wysokości zaliczek, przy czym właściciel znał treść uchwały, ponieważ projekt został mu wcześniej dołączony. To nie oznacza wcale, że sąd uznał, że pełnomocnictwo nie jest wadliwe. Analizował je pod kątem zarzutów przecież.

  Można wszystko sobie wymyślać .... dla poparcia głoszonych tez.
  Chodziło o uchwałę ws wywieszenia klimatyzatora na części wspólnej i opłat z tym związanych na rzecz WM i chodziło o wynik "PRZECIW" ... gdzie kwestionowano, że głosowały osoby z pełnomocnictwem, które mnie miały takich uprawnień.
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Grafen2 napisał użytkownik: »
  Zarządca napisał użytkownik: »

  Można wszystko sobie wymyślać .... dla poparcia głoszonych tez.

  Sądzę, że bardziej chodzi o zakres zaskarżenia, niż o wymyślone tezy. Przedstawiony wzór nie zawsze spełni swoją rolę.
  Wywieszenie klimatyzatora: można przyjąć, że to zgoda na zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej,
  Określenie opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej - tego pełnomocnictwo nie obejmuje.
  Należałoby zapoznać sie z uzasadnieniem tego orzeczenia, aby się odnieść.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
 • Opcje
  Grafen2Grafen2 Użytkownik
  edytowano 19 marca
  Zarządca napisał użytkownik: »
  Grafen2 napisał użytkownik: »
  Można wszystko sobie wymyślać .... dla poparcia głoszonych tez.

  Sądzę, że bardziej chodzi o zakres zaskarżenia, niż o wymyślone tezy. Przedstawiony wzór nie zawsze spełni swoją rolę.
  Wywieszenie klimatyzatora: można przyjąć, że to zgoda na zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej,
  Określenie opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej - tego pełnomocnictwo nie obejmuje.
  Należałoby zapoznać sie z uzasadnieniem tego orzeczenia, aby się odnieść.


  Widzę, że jesteś z tych co szukają konkretnych słów ...
  Nie zauważyłaś, że w pełnomocnictwie użyto "w szczególności" ... co powoduje, że katalog określeń jest otwarty, co potwierdzają sądy w swych orzeczeniach .
  Uważam, że w określeniu "określania wysokości kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, kosztów eksploatacji lokali tworzących tę wspólnot"mieści się zacytowane z UoWL określenie "opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej" , co jest odzwierciedleniem w treści uchwały o "Planie Gospodarczym i stawkach służących do naliczenia zaliczek. ( prawem do głosowania nad uchwałami)
 • Opcje
  ZarządcaZarządca Zarzadca.pl ZARZADCA.PL
  Tak to jest katalog otwarty, dlatego wszystko to, czego nie wyszczególniono w tym katalogu wprost, nie może stanowić przedmiotu pełnomocnictwa rodzajowego z tej właśnie przyczyny, że takie pełnomocnictwo wymaga tego wyszczególnienia. Na tym polega istota pełnomocnictwa rodzajowego.
  ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY II 6tfwtu9sbskv.png
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.