Avatar

Zarządca

Zarządca

O

Nazwa użytkownika
Zarządca
Dołączył(a)
Wizyty
621
Ostatnia aktywność
Ranga
Zarzadca.pl
Punkty
398
Tytuł
ZARZADCA.PL
Nagrody Zarzadca.pl
8
 • w jaki sposób wymusić na zarządcy historię rachunku bankowego?

  Zapadają orzeczenia sądów uwzględniające powództwo o nakazanie przez sąd udostępnienia dokumentacji do wglądu.
  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 28 stycznia 2016 roku, sygn. akt: I C 1153/14:

  "Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie była zatem bezczynność zarządu wyżej wymienionej wspólnoty w zakresie realizacji wniosku powoda o udostępnienie mu dokumentów wspólnoty za poszczególne okresy, nadto udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania przez członka wspólnoty. Kwestię dostępu członka wspólnoty mieszkaniowej do dokumentów tej wspólnoty i jego prawa do informacji w zakresie działalności zarządu wspólnoty reguluje ustawa o własności lokali, która daje właścicielowi lokalu prawo wykonywania czynności kontrolnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 29 ust. 3 u.w.l. każdemu właścicielowi lokalu służy prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty. Stosownie do art. 27 u.w.l. każdy współwłaściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, co nie uchybia przepisom z art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy. "
  https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151020150000503_I_C_001153_2014_Uz_2016-01-28_002
 • w jaki sposób wymusić na zarządcy historię rachunku bankowego?

  Zarządca ma obowiązek okazać dokumenty do wglądu na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali (" Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu"). Należy wyartykułować swoje żądanie na piśmie z powołaniem na ten przepis.

  Proszę zauważyć, że ukrywanie dokumentacji przed właścicielem jest czynem inkryminowanym, zgodnie bowiem z art. 276 kodeksu karnego, który w takim przypadku miałby zastosowanie:
  "Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

  Ponadto, zawsze można na drodze postępowania cywilnego wyegzekwować swoje prawo, np. w drodze powództwa o nakazanie okazania dokumentacji do wglądu.
 • saldo konta bankowego WM

  Wspólnota mieszkaniowa powstała w tym dniu, w którym wyodrębniono pierwszy lokal w nieruchomości na rzecz innego podmiotu aniżeli dotychczasowy właściciel i od tego momentu prowadzimy rozliczenia finansowe oraz je ewidencjonujemy ("startujemy od zera"). Środki, które wpłacano wcześniej nie są wspólnocie należne, skoro ta jeszcze nie istniała.
 • Suma udziałów w nieruchomości wspólnej

  Nie ma odzwierciedlenia w przepisach, ponieważ gminie nie można dowolnei ustalać udziału, udział gminy winien mieć oparcie w powierzchni użytkowej lokali niewyodrębnionych. Możecie Państwo głosować według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos. A dlaczego nie doszło jeszcze do wyliczenia udziałów na koszt gminy?
 • Suma udziałów w nieruchomości wspólnej

  Zgodnie z art. 23 ust. 2a:
  "Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej."

  Nie można w dowolony sposób wybierać metody liczenia głosów. Wielkość udziału gminy musi znaleźć pokrycie w powierzchni użytkowej, ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 3 zd. drugie ustawy o własności lokali:

  "Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi."
 • Zarządzanie drogą osiedlową

  Droga osiedlowa jest przedmiotem współwłasności, wspówłaściciele umówili się między sobą co do sposobu zarządzania.Przyjęcie modelu odmiennego od zasad wynikających z kodeksu cywilnego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego wymaga to zgody wszystkich współwłaścicieli. Ten nowy sposób zarządu należałoby ujawnić w księdze wieczystej macierzystej, dlatego konieczne byłoby zawarcie umowy w formie aktu notarialnego (porozumienie to umowa).
  Modyfikacje w zakresie sposobu zarządu są bez wątpienia możliwe w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, ponieważ modyfikacji nie podlegają przepisy bezwzględnie wiążące. Moim zdaniem podobnie będzie w przypadku modyfikacji zasad kodeksowych, tutaj też barierą są normy bezwzględnie wiążące. Pytanie, które to normy?

  Porozumienie wymagałoby formy aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej, oczywiście konieczne podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli. • Naliczanie składek za udział w hali garażowej (artykuł na Onet)

  Wspólnota mieszkaniowa zarządza nieruchomością wspólną, a hala garażowa nieruchomością wspólną nie jest, to lokal stanowiący przedmiot współwłasności wielu podmiotów. Czy mieszkaniem, które stanowi przedmiot współwłasności też wspólnota zarządza? Sprząta przedpokój, czyści wc i uzupełnia żarówki w kuchni?

  Moim zdaniem jednak sprawa zarządu halą garażową przez wspólnotę mieszkaniową nie jest aż tak skomplikowana. Oczywiście, należałoby zawrzeć umowę w tym zakresie, sprawa przekracza zarząd zwykły, zatem od strony współwłaścicieli garażu wielostanowiskowego taka zgoda winna być udzielona przez wszystkich, ale czy rzeczywiście w formie pisemnej? JEżeli taki stan trwa od lat i współwłaściciele się na to godzą, np. ponoszą opłaty na rachunek wspólnoty mieszkaniowej, to trudno przyjąć, że wspólnota działa bez zlecenia.

  Z drugiej strony taki sposób działania aprobują członkowie tej wspólnoty, ponieważ zatwierdzają sprawozdania, udzielają absolutorium, itd.

  W tej sytuacji przyjąć należałoby, iż rzeczywiście taka umowa została zawarta - nie na piśmie, lecz przez czynności konkludentne.
 • Wspólnota mieszkaniowa odpowiada za pomówienia

  Świadomość społeczna rośnie, coraz częściej mają miejsce procesy dotyczące ochrony dóbr osobistych. Naruszyciela można pozwać do sądu o to, aby:
  1) zaprzestał dalej pomawiać,
  2) usunął skutki pomówień, w szczególności złożył oświadczenie w tym zakresie (zwykle przeprosił na piśmie),
  3) zdośćuczynienia pięniężnego lub zapłaty na określony cel społeczny,
  4) odszkodowania.

  Kwestie te regulują art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.
 • Zaniżanie przez zarządcę wpłaconych kwot na rachunek WM .

  Co Pan rozumie przez zaniżanie wpłaconych kwot? Wspólnota mieszkaniowa podejmuje uchwały w przedmiocie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu, właściciele wpłacają te zaliczki na rachunek bankowy, o zaniżaniu nie może być zatem mowy.
  Proszę poprosić o wydruk, na którym zostaną wykazana wszystkie naliczenia i wpłaty.
 • Faktura za okres deweloperski

  Złożyć oświadczenie o braku podstaw, deweloper może wystąpić do sądu o zapłatę, wtedy trzeba będzie prowadzic proces. Można też zapłacić dla świętego spokoju. Na gruncie prawnym roszczenie o zapłatę dewelopera jest bezzasadne, ponieważ to ten deweloper jako właściciel lokali niewyodrębnionych dzierżył udziały w nieruchomości wspólnej. Wskazana klauzula jest abuzywna i nie wiąże. Należałoby rozpatrzyć zatem te sprawę w taki sposób, jakby tej klauzuli w zakresie dotyczącym udziałów w nieruchomości wspólnej nie było.
  Czy uważa Pan, że deweloper może obciążać nabywcę kosztami utrzymania osiedla na etapie sprzedaży lokali? Idąc takim tokiem rozumowania, to pownien Pan pokryć koszty uszkodzonych latarni, czy bramy garażowej, albo zapłacić za doposażenie obiektu.